FAQs Complain Problems

समाचार

बुद्धभूमी नगरपालिकाबाट प्रकाशित बुद्धभूमी राजपत्र २०७४ चैत्र १२ गते

  • बुद्धभूमी  नगरपालिका, आर्थिक ऐन, २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे विनियाेजित एेन, २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
  • बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७४
  • बुद्धभूमी नगर कार्यपालिका पदाधिकारीहरूलार्इ आचारसंहिता, २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: