FAQs Complain Problems

राजपत्र अंक १

२०७४ चैत्र १२    बुद्धभूमि नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्ताबलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन
२०७४ चैत्र १२    बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्य विभाजन नियमावली २०७४
२०७४ चैत्र १२    बुद्धभूमी नगरपालिका नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४
२०७४ चैत्र १२    बुद्धभूमी नगरपालिकाकाे नगर कार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश र अधिकारपत्रको प्रमाणिकरण कार्यविधि, २०७४
२०७४ चैत्र १२    नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि
२०७४ चैत्र १२    बुद्धभूमी नगर कार्यपालिका पदाधिकारीहरूला‌ई आचारसंहिता, २०७४

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: