FAQs Complain Problems

अनलाइन घटना दर्ता प्रणालीमा स्वागत छ !!

व्यत्तिगत घटना दर्ताका लागि प्रत्यक सदस्यको व्यत्तिगत परिचय फारम भरि प्राप्त टोकन नं लिई सम्बन्धित कार्यालयमा ३५ दिन भित्र जानुपर्ने छ । बाबु आमाको नाम नखुलेमा 'नखुलेको' लेखिदिनुहोला।

Click गर्नुहोस् जन्म दर्ता फारम भर्न ।

तपाईँले यो फाराम के का लागि भर्दै हुनुहुन्छ ? (जन्म दर्ता वा अन्य कुनै घटना दर्ता ?) 

जन्मदर्ता गर्ने भए १ र अन्य घटना दर्ता गर्ने भए २ छान्‍नुहोला ।

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: