FAQs Complain Problems

बुद्धभूमि राजपत्र अंक-५

बुद्धभूमि नगरपालि काको आर्थिक ऐन, २०७६

बुद्धभूमि नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६

बुद्धभूमि नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६
"बुद्धभूमि नगरपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७६"

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

प्रकार:

आर्थिक वर्ष: