FAQs Complain Problems

वरकुलपुर

सम्पर्क विवरण

क्र.स. प्रतिनिधिको नाम थर पद सम्पर्क नं.
कमक्षीदेवी उपा. खनाल महिला सदस्य ९८४७३५२४६५
जालमाया सुनार दलित म. सदस्य ९८१७५९६८०४
फेरु थारु वडा सदस्य ९८४७२१६८२४
कृष्ण कमार थारु वडा सदस्य ९८०४४२९१८०
पार्वता पन्थी वडा सचिव  ९८४७३८४६०२
तुल्सीराम थारु कार्यालय सहयोगी ९८४७२८६०२४
अनुपम पन्थी कार्यालय सहयोगी ९८६७२५६१९४

इमेल   buddhabhumi.ward9@gmail.com

भौगोलिक अवस्था 

अक्षांश                      27.66713      

देशान्तर                    82.97522

Population: 
पुरुष  - ४४३७ महिला - ४८९३
Ward Contact Number: 
9857050258