FAQs Complain Problems

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा सचिव, सम्बन्धित फाँटका कर्मचारी
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
नि-शुल्क
आवश्यक कागजातहरु: 

१. अनुसूची २  बमोजिमको निवेदन,
२. पासपोर्ट साइजको  फोटो १ प्रति,
३. सामाजिक सुरक्षा भत्ता परिचय पत्रको सक्कल र एक प्रति प्रतिलिपि, 
४. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्तिको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र एक प्रति प्रतिलिपि (बालबालिकाको हकमा बाहेक),
५. बालबालिकाको हकमा जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको सक्कल र एक प्रति प्रतिलिपि,
६. विधवा महिलाको हकमा पतिको मृत्यु दर्ताको प्रमाणपत्रको सक्कल र एक प्रति प्रतिलिपि,
७. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकमा प्रचलित कानुन बमोजिम जारी भएको अपाङ्गता परिचयपत्रको  सक्कल र एक प्रति प्रतिलिपि,
८. सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने व्यक्ति आफै उपस्थित हुन नसकी संरक्षक, माथवर वा स्याहार सुसार गर्ने व्यक्तिले निवेदन दिएकोमा निजको नागरिकताको प्रमाणपत्रको सक्कल र एक प्रति प्रतिलिपि,
९. सम्पर्क नम्बर ।